My country national bird

From Thursday, May 11, 2023 8:30 AM
to Wednesday, May 31, 2023 4:00 PM

17ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Open in-person activity

anthizi74@gmail.com

Greek

Αριστοφάνους 10, 591 31, Βέροια

Οι μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα etwinning "My country national bird" παρουσιάζουν το εθνικό πουλί της δικής τους χώρας. Το κάθε σχολείο ετοιμάζει μια εικόνα (ζωγραφιά παιδιών ή κατασκευή) και ηχογραφούν τη φωνή των παιδιών, που λένε πχ ότι είμαι κουκουβάγια και είμαι το εθνικό πουλί της Ελλάδας. Στη συνέχεια ανεβάζουν το βίντεο στο YouTube και δημιουργούν ένα Qr code. Τα Qr code συγκεντρώνονται σε ένα ψηφιακό πίνακα, που θα κοινοποιηθεί στα μέλη του έργου.

Στη συνέχεια το κάθε σχολείο εκτυπώνει τα Qr code και τα τοποθετεί στη μακέτα του ρομπότ, που διαθέτει. Τα παιδιά προγραμματίζουν το ρομπότ ή ακολουθούν τις κάρτες με τις κινήσεις και, όταν φτάνουν στο qr code, σκανάρουν με το τάμπλετ, βλέπουν και ακούν τους φίλους τους από το etwinning και μαθαίνουν για όλα τα εθνικά πουλιά των συνεργαζόμενων σχολείων. 

Η νηπιαγωγός βγάζει βίντεο από τη δραστηριότητα και το ανεβάζει σε συνεργατικό βίντεο σε canva, στο οποίο θα φαίνεται η αλληλεπίδραση και οι αντιδράεις των μαθητών, βλέποντας τους μαγικούς κώδικες, σκανάροντας τα qr code. Ο σύνδεσμος επεξεργασίας κοινοποιείται στα μέλη του έργου. 

Επιπλέον δίνεται φύλλο εργασίας στα παιδιά για να προσθέσουν βελάκια ζητώντας τους να μετακινηθούν από την αρχή προς το δικό τους εθνικό πουλί.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναπτυχθεί η λογικομαθηματική σκέψη των μικρών μαθητών, να παρουσιάζουν το εθνικό τους πουλί και να αξιοποιούν τις κινητές συσκευές.

    Pre-primary education Primary school
    Basic programming concepts Mobile app development Robotics Art and creativity

Nearby upcoming activities:

Little rescuers in action!
Mon, Oct 2, 2023 8:30 AM

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και μιας και το τελευταίο διάστημα τόσο η χώρα όσο και άλλες χώρες πλήττονται περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής είτε από ανθρώπινους παράγοντες, σκεφτήκαμε, εφόσον συμμετέχουμε και στο eTwinning έργο «STAYSAFE» να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα κώδικα και μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά να αναλάβουν δράση ως ενεργοί πολίτες και να βοηθήσουν μικρά ζωάκια, παιδιά ή οποιοσδήποτε άλλος και οτιδήποτε άλλο που κινδυνεύει.

Στη δραστηριότητα αυτή οι μικροί μαθητές θα γίνουν λοιπόν οι μικροί διασώστες, που θα αναλάβουν δράση. Η πίστα θα σχεδιαστεί στο έδαφος (στην τάξη με χαρτοταινία ή στην αυλή με κιμωλίες) και τα παιδιά, ανά δυάδες, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Το ένα παιδί θα είναι το ρομπότ και το άλλο παιδί θα είναι ο οδηγός, που με κατάλληλες οδηγίες θα οδηγεί το ρομπότ στο στόχο. Στο πλέγμα θα τοποθετήσουμε κάρτες για το κάθε φυσικό φαινόμενο, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ζώα κλπ. Θα τοποθετούμε κάθε φορά μόνο από ένα φυσικό φαινόμενο, πχ πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κι όχι όλες μαζί για να μη μπερδευτούν τα παιδιά. Δημιουργούμε ένα σενάριο και λέμε στα παιδιά οδηγούς ότι για παράδειγμα ένα πάρκο έπιασε φωτιά και ένα ζωάκι κινδυνεύει ή ένας ηλικιωμένος που κάθεται σε ένα παγκάκι ή ένα παιδάκι που παίζει. Επιλέγει μια από τις κάρτες (ή και όλες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών), που υπάρχουν και οδηγεί το παιδί ρομπότ στο στόχο, δηλαδή να βοηθήσει όποιον χρειάζεται βοήθεια.

Για να προχωρήσει μπροστά το παιδί – ρομπότ ο οδηγός θα το χτυπά ελαφρά στην πλάτη. Κάθε χτύπημα θα σημαίνει και βήμα. Για δεξιά στροφή θα χτυπάει το δεξί μπράτσο, ενώ για αριστερή στροφή το αριστερό μπράτσο. Για να κινηθεί με την όπισθεν θα χτυπάει ελαφρά το μέτωπο τόσα όσα βήματα θέλει να κάνει. Όταν φτάσει στο στόχο του αγγίζει τα δυό του χέρια σε προσοχή. (Οι κινήσεις μπορεί να διαφέρουν και τα παιδιά του κάθε σχολείου μπορεί να αποφασίσουν διαφορετικές κινήσεις για να φτάσουν στο στόχο τους.)

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται, αφού ολοκληρωθούν όλες οι αποστολές και δε μείνει κάποια κάρτα στο κουτί και στην πίστα. 

Τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν και με άλλο φυσικό φαινόμενο τοποθετώντας τις αντίστοιχες κάρτες, που θα βρείτε στο σύνδεσμο του drive ή μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας κάρτες.

Τα συνεργαζόμενα σχολεία θα αναρτήσουν τις δράσεις τους σε συνεργατικό βίντεο σε canva, ενώ αν θέλουν να συμμετέχουν κι άλλα σχολεία μπορούν να ανεβάσουν τις δράσεις τους στο digipad.

______________________________________

The 13th of October has been designated as the international day for the reduction of natural disasters and since recently both the country and other countries are more affected by natural disasters either due to climate change or human factors, we thought, since we are also participating in the eTwinning project " STAYSAFE' to create a code activity and through play for children to take action as active citizens and help small animals, children or anyone and anything else in danger.

In this activity, the little students will therefore become the little rescuers, who will take action. The track will be drawn on the ground (in the classroom with tape or in the yard with chalks) and the children, in pairs, will try to complete their mission. One child will be the robot and the other child will be the guide, who with appropriate instructions will guide the robot to the goal. In the grid we will place cards for each natural phenomenon, which can endanger human lives, animals, etc. We will place only one natural phenomenon at a time, eg fire, flood, earthquake and not all together so as not to confuse the children. We create a scenario and tell the child drivers that for example a park caught fire and an animal is in danger or an old man sitting on a bench or a child playing. He chooses one of the cards (or all, depending on the number of children), that are there and leads the robot child to the goal, that is to help whoever needs help.

In order for the child-robot to move forward, the driver will tap it lightly on the back. Every hit will also mean a step. For a right turn, the right arm will hit, while for a left turn, the left arm. To move in reverse, he will tap the forehead as many steps as he wants to take. When he reaches his goal he touches both hands in attention. (Moves may vary and children in each school may decide on different moves to reach their goal.)

The activity ends when all missions are completed and no card is left in the box and on the track.

Children can also deal with another natural phenomenon by placing the corresponding cards, which you will find in the drive link, or you can create your own cards.

Collaborating schools will post their actions in a collaborative video on canva, while if other schools want to participate, they can upload their actions on the digipad.

What's inside the box? Let's find out together!
Mon, Oct 2, 2023 8:30 AM

Στη δραστηριότητα αυτή μέσα από το παιχνίδι θα γνωρίσουμε τους φίλους μας (τα άλλα συνεργαζόμενα σχολεία) καλύτερα και κάποια στοιχεία από τις χώρες τους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός πίνακας στον οποίο τα σχολεία της ίδιας χώρας θα αναρτήσουν κάτω από την αντίστοιχη στήλη 2 – 4 στοιχεία. (Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι η σημαία τους, κάποιο σημαντικό μνημείο, ένα σύμβολο, μια παραδοσιακή φορεσιά, κάτι χαρακτηριστικό της χώρας αυτής.) Αφού αναρτηθούν όλα τα στοιχεία θα δημιουργηθούν κάρτες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Θα δημιουργήσουμε ένα κουτί στο οποίο θα βάλουμε κάποια στοιχεία από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας. Τα παιδιά τυχαία αφού βάλουν το χέρι τους και βγάλουν ένα στοιχείο – κάρτα θα σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν για να βρουν το άλλο στοιχείο, που ταιριάζει μ’ αυτό το στοιχείο στην πίστα.

Η πίστα θα σχεδιαστεί στο έδαφος (στην τάξη με χαρτοταινία ή στην αυλή με κιμωλίες) και τα παιδιά, ανά δυάδες, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Το ένα παιδί θα είναι το ρομπότ και το άλλο παιδί θα είναι ο οδηγός, που με κατάλληλες οδηγίες θα οδηγεί το ρομπότ στο στόχο.

Για να προχωρήσει μπροστά το παιδί – ρομπότ ο οδηγός θα το χτυπά ελαφρά στην πλάτη. Κάθε χτύπημα θα σημαίνει και βήμα. Για δεξιά στροφή θα χτυπάει το δεξί μπράτσο, ενώ για αριστερή στροφή το αριστερό μπράτσο. Για να κινηθεί με την όπισθεν θα χτυπάει ελαφρά το μέτωπο τόσα όσα βήματα θέλει να κάνει. Όταν φτάσει στο στόχο του αγγίζει τα δυό του χέρια σε προσοχή. (Οι κινήσεις μπορεί να διαφέρουν και τα παιδιά του κάθε σχολείου μπορεί να αποφασίσουν διαφορετικές κινήσεις για να φτάσουν στο στόχο τους.)

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται, αφού ολοκληρωθούν όλες οι αποστολές και δε μείνει κάποια κάρτα στο κουτί και στην πίστα.  

Τα συνεργαζόμενα σχολεία θα αναρτήσουν τις δράσεις τους σε συνεργατικό βίντεο σε canva.

In this activity through the game we will get to know our friends (the other cooperating schools) better and some information from their countries. For this reason, a digital board was created in which the schools of the same country will post 2-4 items under the corresponding column. (These elements can be their flag, an important monument, a symbol, a traditional costume, something characteristic of that country.) After all the elements are posted, cards will be created, which will be used by the partnering schools.

We will create a box in which we will put some information from all the schools participating in our program. Children randomly after putting their hand and taking out an element - card will think about what they have to do to find the other element, which matches this element on the track.

The track will be drawn on the ground (in the classroom with tape or in the yard with chalks) and the children, in pairs, will try to complete their mission. One child will be the robot and the other child will be the guide, who with appropriate instructions will guide the robot to the goal.

In order for the child-robot to move forward, the driver will tap it lightly on the back. Every hit will also mean a step. For a right turn, the right arm will hit, while for a left turn, the left arm. To move in reverse, he will tap the forehead as many steps as he wants to take. When he reaches his goal he touches both hands in attention. (Moves may vary and children in each school may decide on different moves to reach their goal.)

The activity ends when all missions are completed and no card is left in the box and on the track.

Collaborating schools will post their actions in a collaborative video on canva.

Coding with 7 arts
Mon, Oct 2, 2023 8:30 AM

Στη δραστηριότητα αυτή μέσα από το παιχνίδι θα γνωρίσουμε ποιες είναι οι 7 μορφές τέχνης με τις οποίες θα ασχοληθούμε στο eTwinning πρόγραμμά μας:  The Art Voice of Culture

Σε ένα χαρτόνι κάνσον θα δημιουργήσουμε μια πίστα με τετραγωνάκια στο οποίο θα τοποθετήσουμε τις κάρτες με τις 7 μορφές τέχνης σε διάφορα σημεία.  Τα παιδιά τυχαία πατώντας το κουμπάκι από την εφαρμογή wordwall (στην οποία έχουμε δημιουργήσει ένα τροχό με τις τέχνες) θα δουν σε ποια κάρτα πρέπει να οδηγηθούν και θα σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν και ποια βελάκια να χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν στη σωστή κάρτα.  Από μεγαλύτερα νήπια, που ενδεχομένως έχουν εξασκηθεί με την κωδικοποίηση μπορούμε να ζητήσουμε να βρουν την πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσουν στο στόχο.

Η πίστα μπορεί να σχεδιαστεί και στο έδαφος (στην τάξη με χαρτοταινία ή στην αυλή με κιμωλίες) και τα παιδιά, ανά δυάδες, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Το ένα παιδί θα είναι το ρομπότ και το άλλο παιδί θα είναι ο οδηγός, που με κατάλληλες οδηγίες θα οδηγεί το ρομπότ στο στόχο. (Για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα αυτή θα εκτυπωθούν κάρτες με τις μορφές τέχνης και τα βελάκια σε μεγαλύτερο μέγεθος. )

Για να προχωρήσει μπροστά το παιδί – ρομπότ ο οδηγός θα το χτυπά ελαφρά στην πλάτη. Κάθε χτύπημα θα σημαίνει και βήμα. Για δεξιά στροφή θα χτυπάει το δεξί μπράτσο, ενώ για αριστερή στροφή το αριστερό μπράτσο. Για να κινηθεί με την όπισθεν θα χτυπάει ελαφρά το μέτωπο τόσα όσα βήματα θέλει να κάνει. Όταν φτάσει στο στόχο του αγγίζει τα δυό του χέρια σε προσοχή. (Οι κινήσεις μπορεί να διαφέρουν και τα παιδιά του κάθε σχολείου μπορεί να αποφασίσουν διαφορετικές κινήσεις για να φτάσουν στο στόχο τους.)

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται, αφού ολοκληρωθούν όλες οι αποστολές.

Τα συνεργαζόμενα σχολεία θα αναρτήσουν τις δράσεις τους σε συνεργατική παρουσίαση σε genially. Ο σύνδεσμος επεξεργασίας θα κοινοποιηθεί στα συνεργαζόμενα μέλη.

____________________________________________________________

In this activity through the game we will get to know which are the 7 forms of art that we will deal with in our eTwinning program: The Art Voice of Culture

On a cardboard we will create a track with squares on which we will place the cards with the 7 art forms in different places. Children randomly pressing the button from the wordwall app (in which we have created an arts wheel) will see which card they need to be guided to and think about what they need to do and which arrows to use to get to the correct card. Older toddlers, who may have practiced coding, can be asked to find the shortest path to the goal.

The track can also be drawn on the ground (in the classroom with tape or in the yard with chalks) and the children, in pairs, will try to complete their mission. One child will be the robot and the other child will be the guide, who with appropriate instructions will guide the robot to the goal. (To complete this activity cards with the art forms and darts will be printed in a larger size. )

In order for the child-robot to move forward, the driver will tap it lightly on the back. Every hit will also mean a step. For a right turn, the right arm will hit, while for a left turn, the left arm. To move in reverse, he will tap the forehead as many steps as he wants to take. When he reaches his goal he touches both hands in attention. (Moves may vary and children in each school may decide on different moves to reach their goal.)

The activity is completed after all missions have been completed.

Collaborating schools will post their actions in a collaborative presentation on genially. Editing link will be shared with affiliate members.