2ο Συμπόσιο - Ημερίδα: Το Δέντρο της Logo εν Ελλάδι / 2nd Symposioum Logotree

From Sunday, November 20, 2022 8:00 AM
to Sunday, November 20, 2022 5:00 PM

ΠΑΠΕΔΕ - Πανεπιστήμιο Πειραιά / NRL-STEM Education

Open in-person activity

Greek

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή Μιχ. & Δημητρίου Ανδρ. 80, 185 34, Πειραιάς

2nd Symposioum Logotree: a Symposium dedicated to Logo programming language and logo-like environments. A Symposium-Day on the past, present and future of activities with logo-like environments, through the insights and experiences of those who loved, created and used them in the educational process.

https://www.logotreegr.net/

https://www.logotreegr.net/

    Higher Education Post graduate students Employed adults Unemployed adults Teachers
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

3d printing για όλους απλά και γρήγορα!
Sat, Oct 7, 2023 4:30 PM
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν με ευσύνοπτο τρόπο τα βήματα από τη σχεδίαση σε 3 διαστάσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Στόχος είναι κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο 3d printer, τα είδη των αρχείων που μπορεί να εκτυπώσει, τι είναι το slicer, ποια υλικά υπάρχουν και ποια μπορεί να εκτυπώσει ένας κοινός εκτυπωτής PLA, πώς μπορούμε να αλλάξουμε filament κ.ά. Η εκδήλωση αποτελείται από 4 ενότητες με συγκεκριμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες Hands-On με τη χρήση υπολογιστή και την παράλληλη χρήση των εφαρμογών Tinkercad, Geogebra, Cura και Bambu Studio, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για την 3d εκτύπωση που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες και θα κρατήσουν μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Ενότητες: 1. 3d Design: τρισδιάστατος σχεδιασμός με Tinkercad και Geogebra. Εξαγωγή αρχείων .stl, .obj και .gcode 2. Ανατομία του 3d printer. Αλλαγή filament, Bed Leveling, προετοιμασία του hardware για εκτύπωση. 3. Slicer: Προετοιμασία του αρχείου μας για εκτύπωση. Επιλογές και συμβουλές. Αξιοποίηση των εφαρμογών Cura και Bambu Studio. Αναζήτηση έτοιμων σχεδίων από αποθετήρια (π.χ. Thingiverse) και παραμετροποίηση. 4. Πρακτική εφαρμογή όλων των βημάτων από τους συμμετέχοντες. Σχεδιασμός, εξαγωγή, προετοιμασία και εκτύπωση των σχεδίων τους. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες από 10 ετών και άνω και δεν απαιτεί πρότερη ενασχόληση με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Σκοπός είναι να απομυθοποιηθεί η διαδικασία της, καθώς οι σύγχρονες υλοποιήσεις και οι εφαρμογές που κυκλοφορούν, σε συνδυασμό με τις ολοένα και χαμηλότερες τιμές της αγοράς έχουν κάνει την προμήθεια ενός 3d printer πιο προσιτή από ποτέ. Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν, να σχεδιάσουν μαζί μας, να εκτυπώσουν στους εκτυπωτές μας και να πάρουν μαζί τους το χειροπιαστό πλέον αποτέλεσμα της δουλειάς τους.
Let's Code Java.
Wed, Oct 18, 2023 5:00 PM
The webinar aims to equip participants with essential Java programming skills through a series of short, concise examples. Our goal is to cover everything from the initial setup to advanced topics, including object-oriented programming, data structures, and practical tips and tricks. This proposal outlines the structure and content of the learning series and emphasizes its benefits for participants seeking to enhance their programming knowledge. - Overview & Environment Setup: Introduce Java's significance and guide participants in setting up a congenial Java environment with IntelliJ IDEA. - Basic Java Programming: Teach core principles using object interactions and method invocations. - Introduction to Object-Oriented Programming (OOP): Explore OOP's power with inheritance, polymorphism, and encapsulation. - Conditionals and Loops: Master control structures for effective program flow. - Data Structures and Algorithms: Introduce essential Java data structures and algorithms. - Tips and Tricks for Efficient Java Programming: Boost productivity with best practices and debugging techniques. - Real-World Applications and Collaboration: Engage participants with project-based learning, online registration, and remote audience reach. YMH intends to initiate an inclusive open call, inviting interested applicants to apply for participation. Following a meticulous selection process, the organization will ensure representation across various target group categories. Subsequently, comprehensive details and essential links will be shared with the selected participants, facilitating their seamless engagement in the webinar. It is worth noting that there will be no participation fee for this event, making it accessible to all interested individuals. Target Group: university students, recent graduates, and young people facing economic limitations, residing in rural areas, ethnic minorities, and marginalized communities. We strive to provide an enriching experience that transcends barriers and creates equal opportunities for all.
AI Power-Up: Boost Your Personal branding
Mon, Oct 16, 2023 5:00 PM
The "AI Power-Up: Boost Your Personal branding." event is designed to empower and equip university students and recent graduates with digital skills, specifically focusing on leveraging AI tools to optimize their job search and personal branding on LinkedIn. The event's content will cover the following areas: - AI Tools Presentation: Participants will be introduced to various AI tools such as Chat GPT, LoopCV, and resumeworded, which are instrumental in streamlining and enhancing the job search and application process. - Practical Application: The event will facilitate hands-on activities where participants will have the opportunity to apply the AI tools they have learned. This will include evaluating and boosting their CVs, crafting effective motivation letters, creating engaging LinkedIn posts using Chat GPT, and optimizing their self-pitch for their CV or "About" section on LinkedIn. Goals of the Event: - Skill Development: To equip the participants with practical and in-demand digital skills that are vital for their job search and early careers. - Empowerment: To empower the youth by providing them with the necessary tools and knowledge to enhance their employability and personal branding on professional platforms like LinkedIn. - Inclusivity: To promote inclusivity, the event will target an underserved and underrepresented group, ensuring that participants come from diverse backgrounds and communities. The target group for this event includes university students or recent graduates who are at the initial stages of their careers and are either about to start their job search or apply for internships, master's programs, or entry-level positions, marginalised youth, youth with financial boundaries and/or in rural areas. YMH intends to initiate an inclusive open call, inviting interested applicants to apply for participation. Following a meticulous selection process, the organization will ensure representation across various target group categories. Subsequently, comprehensive details and essential links will be shared with the selected participants, facilitating their seamless engagement in the webinar. It is worth noting that there will be no participation fee for this event, making it accessible to all interested individuals.