Δημιουργούμε το πρώτο μας παιχνίδι με Python και micro:bit

From Sunday, November 1, 2020 6:00 PM
to Sunday, November 1, 2020 7:00 PM

Microsoft Learn Student Ambassadors Greece

Open online activity

Greek

Θεσσαλονίκη

Μαθαίνουμε βασικές έννοιες προγραμματισμού δημιουργώντας το παιχνίδι "Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί" με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και την πλακέτα micro:bit. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το event είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmZGU5ZjctZDYzNy00YjhjLWI0MTAtYzgzMmFhZWVhMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22b22898cb-ef8a-4804-8de4-3b6e97d4624a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d Το event γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Hellas και OTEAcademy.

    Primary school
    Basic programming concepts
    GR National Coalition

Nearby upcoming activities:

Coding in space

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

We will program the robotic mouse Colby and/or bee Beebot to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions

Mastering the art of egg boiling for breakfast

Mon, Apr 12, 2021 12:00 AM

A quick guide on how fuzzy logic might be implemented into our household appliances.

Batterfly

Sun, Oct 11, 2020 9:00 AM

Кодирање преку игри