Learning CS with CODE.ORG

From Tuesday, October 10, 2023 10:00 AM
to Tuesday, December 19, 2023 10:30 AM

INS Voltrera

Open in-person activity

jdugo@xtec.cat

Spanish

Passeig de l'Estació 18, 08630, Abrera, Barcelona, Catalunya, ESP

Will start a CS session the week of the Code Week in code.org in order to be able to follow with further courses of block programming in our programming subject, as there are some kids with special needs, and the courses at code-org are really helpful.

    Secondary school
    Basic programming concepts Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

Robotica Can Llong
Sun, Sep 25, 2022 9:00 AM

Durant el curs escolar 22-23 els alumnes de l'Escola de Can Llong, des d'EI-3 fins a sisè de Primària, realitzen setmanalment una sessió de Robòtica Educativa inclosa en la Programació d'Aula i relacionada amb les Competencies Específiques treballades.

De forma graduada i seqüenciada tenim com a objectiu del Projecte formar als nostres alumnes des de l'inici de la seva escolaritat en el Pensament Computacional i la introducció a codificació bàsica com a suport competencial per a l'aprenentatge de les STEAM com a eines i recursos en els procesos de formulació de problemes, lògica i abstracció.

Les propostes de materials canvien trimestralment entre un ampli ventall d'ofertes: des de les Beebot i Bluebot, passant per Makey Makey, CODE, Scratch, Lego... fins arribar a Makeblock, VR, Micro:bit, disseny i impressió 3D... entre molts altres recursos.

Restaurant ordering system for people with intellectual diversity
Sun, Oct 22, 2023 12:00 AM

El proyecto "Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes Inclusivos" es una colaboración entre estudiantes de informática y trabajadores con diversidad intelectual de la Fundació Rubricatus, destinada a fomentar la inclusión social y habilidades laborales. El proyecto se centra en empoderar a estos trabajadores mediante un sistema de gestión de pedidos con una interfaz intuitiva y visual. 

The project "Inclusive Restaurant Order Management System" is a collaboration between computer science students and workers with intellectual diversity from Rubricatus Organization, aimed at promoting social inclusion and workplace skills. The project focuses on empowering these workers through an intuitive and visual order management system.

3D Tractor simulator
Mon, Jan 1, 2024 12:00 AM

El proyecto implica la creación de un simulador en 3D de un tractor agrícola con las gafas de VR Pico 4. Considerando la disponibilidad limitada de un tractor real en el instituto, el objetivo principal es proporcionar a los compañeros del ciclo de agronomía una herramienta de formación que les permita practicar y adquirir habilidades en la operación de un tractor de manera realista, El proyecto incluye fases de diseño, desarrollo y pruebas para mejorar la accesibilidad y la seguridad en la formación agrícola.

The project involves the creation of a 3D simulator of an agricultural tractor with VR glasses Pico 4. Considering the limited availability of a real tractor at the institute, the main objective is to provide colleagues in the agronomy cycle with a training tool that allows them to practice and acquire skills in operating a tractor in a realistic way. The project includes phases of design, development and testing to improve accessibility and safety in agricultural training.