Προγραμματίζω με blocks και παίζω

From Monday, October 9, 2023 8:00 AM
to Friday, October 20, 2023 2:00 PM

Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου

Open in-person activity

Greek

Κάργα Ανδρέα, 841 00, Ερμούπολη

Οι τάξεις του Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου θα παίξουν διάφορα παιχνίδια με προγραμματισμό με blocks ώστε να μάθουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και να μάθουν παίζοντας

https://sgschool.gr/

    Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

Greetings from the Mediterranean: Τι κρύβεται πίσω από τα σύμβολα;
Thu, Oct 19, 2023 12:00 AM

Aim: The activity aims to inspire and support teachers to experiment with computational thinking and coding in order to share these experiences with children in a playful and engaging way.

The activity: Alliance Schools, from the Mediterranean countries, will play in pairs by exchanging coded messages.  Each school will construct a greeting message, by using colour shapes instead of letters and call its partner school to decode the message.  At the link, there is the alphabet of the activity https://docs.google.com/document/d/1GZ1wFKlHll3FLv5Y3Qkd_2OFQKVy2PgkLDcw93fipUs/edit?usp=sharing

Learning outcomes: Students will develop digital literacy skills, soft skills and behaviours that facilitate collaboration teamwork and computational thinking in a fun way.

 

 

 

Φθινοπωρινά μαζέματα
Wed, Nov 1, 2023 12:00 AM

 

Σχεδιάζουμε και ζωγραφίζουμε ένα φύλλο δέντρου (1 φύλλο για κάθε τμήμα που συμμετέχει). Αυτό μπορεί να γίνει με συμβατικά υλικά (χαρτί και χρώματα), ή με ηλεκτρονικά μέσα (πρόγραμμα ζωγραφικής, AutoDraw κ.λπ.). Όταν γίνει αυτό, τοποθετούμε το φύλλο στο πλέγμα και οδηγούμε το Beebot σε αυτό. Ανεβάζουμε το φύλλο που δημιουργήσαμε στο παρακάτω padlet (https://padlet.com/giannakyriakou/padlet-vrv4mlge6qiaxikw) για να αρχίσουμε να παίζουμε με τους συνεργάτες μας! We draw and paint a tree sheet (1 sheet for each participating section). This can be done with conventional materials (paper and paints), or using electronic means (painting program, AutoDraw, etc.). When this is done, we place the sheet on the grid and guide the Beebot to it. We upload the sheet we created to the following padlet (https://padlet.com/giannakyriakou/padlet-vrv4mlge6qiaxikw) to start playing with our partners!

Challenge to Europe with Beebot!!!
Sat, Oct 7, 2023 12:00 AM

This is a challenge for the students to see if they can program the Bee-Bot to visit all the squares on the grid. There are a few different ways to do this - so it ties in well with math problem solving.                                                   Materials  Bee-Bot® Europe Mat Bee-Bot -Programming Sheets for Kids                                                             ActivityExplain the challenge to the students. They will make Bee-Bot visit all the countries, get to know the biggest cities, the monuments, using as few moves as possible. Let the children have some time to plan their routes using the squares. How many different routes can they find? How many commands are needed for each? What is the fastest route? After the children draw a path, they will write the list of commands on the worksheets. They can then program the Bee-Bot to follow the route. How many moves did it take? Which child or group had the fewest moves? How many different ways did the team find? Learning objectives                                                    Geography-Mathematics-ICTThis activity develops discussion and understanding of how people live in Europe. Upload activities to StoryJumper