4ο Δημοτικό Ναυπλίου - Προγραμματίζουμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

From Monday, October 10, 2022 12:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

4o Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου - Κωνσταντινίδου Νίκη

Open in-person activity

Greek

Νάιλς, 211 00, Ναύπλιο

Ε-Στ Τάξη Δημοτικού: Δημιουργούμε στο scratch κινούμενα γράμματα! Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα κινούμενο μήνυμα ή μπορεί να είναι το όνομά τους, ένας χαιρετισμός από τον τόπο τους με το πρόγραμμα scratch.

Γ-Δ Τάξη Δημοτικού: Προγραμματίζω με το kids first coding. Το robot κινείται πάνω στην πίστα της ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τα βελάκια και  οι μαθητές συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά.  Κερδίζει η ομάδα που έχει μαζέψει τα περισσσότερα ανακυκλώσιμα υλικά 

Α-Β Τάξη Δημοτικού: Προγραμματίζω χορεύοντας. Μέσα από απλές εντολές που είναι εκτυπωμένες στο χαρτί, οι μαθητές προγραμματίζουν τους συμμαθητές τους για να χορέψουμε όλοι μαζί και να μάθουμε την αξία του προγραμματισμού.

    Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Sat, Sep 2, 2023 12:00 AM

In this project students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

 

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Mon, Oct 2, 2023 8:00 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

Outdoor coding activities - The outdoor code dance
Tue, Oct 10, 2023 9:00 AM

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με μία σειρά από  δραστηριότητες προγραμματισμού χωρίς τη χρήση τεχνολογίας στην αυλή του σχολείου  στο πλαίσιο της συμμαχίας "Outdoor learning activities"

Tα παιδιά δημιουργούν τη δική τους χορογραφία για να χορέψουν έξω στην αυλή του σχολείου, επιλέγοντας ένα αγαπημένο τους τραγούδι.

Αρχικά αποφασίζουν για τις κινήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να φτιάξουν τη δική τους χορογραφία. Στη συνέχεια δημιουργούν τις δικές τους αυτοσχέδιες κάρτες οι οποίες απεικονίζουν τις κινήσεις αυτές.

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν τις κάρτες κίνησης/χορού ή μπορεί να δείξουν μία φιγούρα η οποία θα αποτυπωθεί φωτογραφικά.

Ένα παιδί αναλαμβάνει κάθε φορά να τοποθετήσει τις κάρτες σε συγκεκριμένη σειρά (δημιουργώντας ένα αλγοριθμικό μονοπάτι) προκειμένου τα άλλα παιδιά να ακολουθήσουν τις εικόνες και κατεπέκταση τη συγκεκριμένη χορογραφία και ένα άλλο παιδί (αρχικά) διαβάζει τις εντολές/φιγούρες χορού

Σαφέστατα κάθε φορά που αλλάζει ε η σειρά των κινήσεων (καρτών) άλλαζει και  η χορογραφία.

Τα παιδιά πειραματίζονται αρκετές φορές προκειμένουν να καταλήξουν σε μία χορογραφία για το συγκεκριμένο τραγούδι που θα επιλέξουν.

 

Children will participate to a range of programming activities without the use of technology in the schoolyard as part of the "Outdoor learning activities" alliance.

In this activity, the children will create their own choreography to dance outside in the school yard, choosing a favorite song.

First they will decide on the movements they want to use in order to create their own choreography. Then they will create their own improvised cards depicting these movements. Children can draw the movement/dance cards or they can show a figure which will be photographed.

One child each time takes charge of placing the cards in a specific order (creating an algorithmic path) in order for the other children to follow the images and by extension the specific choreography and another child reads the dance commands/figures. Every time the order of moves (cards) changes, so does the choreography. The children experiment several times in order to come up with a choreography for the specific song they will choose.