Γνωριμία με την Τεχνική Μάθηση

From Sunday, November 1, 2020 4:00 PM
to Sunday, November 1, 2020 5:00 PM

Microsoft Learn Student Ambassadors Greece

Open online activity

Greek

online

Εισαγωγή στις αρχές της Τεχνική Μάθηση. Τι είναι η Τεχνική Μάθηση και πως μπορεί να εφαρμοστεί. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Microsoft Hellas και την OTEAcademy Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEzMmI0ZmMtN2FhNS00YjA0LWIxYjItNjJkY2VlM2RiNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22c99d092a-7164-46fc-b14d-4a249473dbd7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

    Secondary school Higher Education
    Artificial intelligence
    GR National Coalition Microsoft Learn Student Ambassadors

Nearby upcoming activities:

Mastering the art of egg boiling for breakfast

Mon, Apr 12, 2021 12:00 AM

A quick guide on how fuzzy logic might be implemented into our household appliances.

Animate a Name - coding activity in Greek

Thu, Sep 23, 2021 11:00 AM

<p> Learn about computer science and then use sequencing, events, and loops to animate a name. Students pick a name or word and bring the letters to life through animation, sound, and music.</p> <p>This activity is best suited for children the age of 9-14. Laptops are needed, tablets or mobile phones do not work well for this activity. </p> <p>Register <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem8jkdrid9DRFqxa0KJF0wzE920XtagNO2CEhnGbroEJr6lQ/viewform">here. </a></p>

Paleontologist 4 Future(P4F)

Mon, Sep 20, 2021 8:00 AM

Paleontologists' Team (P4F) from the 32nd Primary School of Piraeus and their teacher,Margarita Dakoronia using the scratch junior, create short films that lead other paleontologists to discover fossils. Then they are led to the discovery of the fossil of a dinosaur.These fossils give them messages for the future of Earth.