Προγραμματίζουμε παίζοντας

From Monday, October 19, 2020 12:00 AM
to Friday, October 23, 2020 12:00 AM

1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς "Φροντιστήριον Τραπεζούντος"

Open in-person activity

Greek

Χηλής 12, 551 32, Καλαμαριά

Όλοι οι μαθητές γράφουν μερικές γραμμές προγράμματος παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή του εργαστηρίου

http://1gym-kalam.thess.sch.gr

    Other (see description)
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

WeDo Robotics

Fri, Oct 23, 2020 8:30 AM

Students love to go to amusement parks. So we are going to build a seesaw, a merry-go-round and a bumper car with lego bricks. Students will get familiar with coding the motor and tilt sensor, changing the led colours of the smarthub and motion sensor with lego WeDo 2.0 software.

Δημιουργούμε το πρώτο μας παιχνίδι με Python και micro:bit

Sun, Nov 1, 2020 6:00 PM

Μαθαίνουμε βασικές έννοιες προγραμματισμού δημιουργώντας το παιχνίδι "Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί" με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και την πλακέτα micro:bit. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το event είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmZGU5ZjctZDYzNy00YjhjLWI0MTAtYzgzMmFhZWVhMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22b22898cb-ef8a-4804-8de4-3b6e97d4624a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d Το event γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Hellas και OTEAcademy.

Python4science

Fri, Nov 27, 2020 5:00 PM

The era of scientific computing brought about significant changes to our problem solving techniques. This course will give an overview on how scientific problems in natural sciences and engineering are being solved with the aid of computers. We will make use of Python’s scientific libraries to solve problems in computational physics, biological modelling, data analysis, Earth sciences and engineering.